فرامرز پایور؛ آهنگساز و سنتورنواز ایرانی

فرامرز پایور؛ آهنگساز و سنتورنواز ایرانی
هجدهم آذر ماه برابر با سالروز درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و سنتورنواز نام‌آور بود. او یکی از اندک بداهه‌‌نوازان واقعی در جامعه موسیقی سنتی ایران به شمار می‌رفت.

فرامرز پایور؛ آهنگساز و سنتورنواز ایرانی

هجدهم آذر ماه برابر با سالروز درگذشت فرامرز پایور، آهنگساز و سنتورنواز نام‌آور بود. او یکی از اندک بداهه‌‌نوازان واقعی در جامعه موسیقی سنتی ایران به شمار می‌رفت.
فرامرز پایور؛ آهنگساز و سنتورنواز ایرانی