آمریکا با نبود این ایرانیان فرهیخته چه می‌کند؟

آمریکا با نبود این ایرانیان فرهیخته چه می‌کند؟
ایرانیان همواره توانسته‌اند در شرایط مطلوب به بهترین شکل ممکن استعدادهای خود را شکوفا کنند و آمریکا همواره از این پتانسیل بالقوه نهایت استفاده را کرده است.

آمریکا با نبود این ایرانیان فرهیخته چه می‌کند؟

ایرانیان همواره توانسته‌اند در شرایط مطلوب به بهترین شکل ممکن استعدادهای خود را شکوفا کنند و آمریکا همواره از این پتانسیل بالقوه نهایت استفاده را کرده است.
آمریکا با نبود این ایرانیان فرهیخته چه می‌کند؟