ژان شاردن و میراث ایرانی او

ژان شاردن و میراث ایرانی او
ژان شاردن متولد 16 نوامبر 1643 پاریس و درگذشته پنجم ژانویه 1713 در محله چیزیک در غرب لندن است. شاردن عمدتا به سفرنامه‌هایش درباره ایران شهره است.

ژان شاردن و میراث ایرانی او

ژان شاردن متولد 16 نوامبر 1643 پاریس و درگذشته پنجم ژانویه 1713 در محله چیزیک در غرب لندن است. شاردن عمدتا به سفرنامه‌هایش درباره ایران شهره است.
ژان شاردن و میراث ایرانی او

زندگینامه جوکر