جلال‌الدین همایی، شاعر و ادیب ایرانی

جلال‌الدین همایی، شاعر و ادیب ایرانی
سحرگاه شب چهارشنبه 13 دی ماه 1278 شمسی، در محله‌های جنوب شرقی اصفهان، کودکی به دنیا آمد که او را جلال‌الدین نامیدند.

جلال‌الدین همایی، شاعر و ادیب ایرانی

سحرگاه شب چهارشنبه 13 دی ماه 1278 شمسی، در محله‌های جنوب شرقی اصفهان، کودکی به دنیا آمد که او را جلال‌الدین نامیدند.
جلال‌الدین همایی، شاعر و ادیب ایرانی